"Matematyka jest delikatnym kwiatem, który rośnie nie na każdej glebie i zakwita nie wiadomo kiedy i jak."-Jean Fabre

 


 

ScenariuszeZestawyFilmyKalkulatoryGryInterakcje


Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur

Edycja 2013

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur 2013 dla uczniów klas II-VI odbędzie się 21 marca 2013r.
Wpisowe w wysokości 8 zł wpłacamy do 30 listopada 2012 r. p.Ewie Hoffmann lub swojemu nauczycielowi matematyki (uczniowie kl. II i III – wychowawcom).

Każdy uczestnik otrzymuje nagrodę uczestnictwa.

Zapraszam do udziału

Zmiany w regulaminie Kangura

4. Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez stowarzyszenie „Kangourou Sans Frontieres”. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut.
5. Konkurs przeprowadzany jest w sześciu kategoriach:

„Żaczek” – klasy 2. szkół podstawowych;
„Maluch” – klasy 3. i 4. szkół podstawowych;
„Beniamin” – klasy 5. i 6. szkół podstawowych;
„Kadet” – klasy I i II gimnazjów;
„Junior” – klasy III gimnazjów, I liceów i techników, I, II i III zasadniczych szkół zawodowych;
„Student” – klasy II i III liceów oraz II, III i IV techników.

6. Test konkursowy w kategorii „Żaczek” zawiera 21 zadań o rożnym stopniu trudności (7 zadań po 3 punkty, 7 zadań po 4 punkty i 7 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 21 punktów; maksymalnie może więc uzyskać 105 punktów.
Test konkursowy w kategorii „Maluch” zawiera 24 zadania o rożnym stopniu trudności (8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty i 8 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 24 punkty; maksymalnie może więc uzyskać 120 punktów.
Testy konkursowe pozostałych kategorii zawierają po 30 pytań o rożnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w każdej z tych kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 30 punktów, maksymalnie może więc uzyskać 150 punktów.
Do każdego zadania w każdej kategorii dołączonych jest 5 odpowiedzi oznaczonych literami A, B, C, D, E, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik Konkursu otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.
W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów i z technicznych środków łączności. Elementem Konkursu jest prawidłowe wypełnienie przez uczestników kart odpowiedzi.
19. Każdy uczeń zgłoszony do Konkursu otrzymuje nagrodę uczestnictwa.
20. Komitety Regionalne przyznają następujące rodzaje nagród:

- nagrody dla laureatów Konkursu (do 240zł);
- nagrody za bardzo dobry wynik w Konkursie (do 40zł);
- nagrody za wyróżnienie (nagroda książkowa od organizatora głównego).

Definicję laureata oraz wytyczne dotyczące definiowania przez Regionalne Komitety Organizacyjne wyniku bardzo dobrego i wyróżnienia formułuje corocznie Komitet Organizacyjny Konkursu.
21. Każdy Regionalny Komitet Organizacyjny ustala oddzielnie dla każdego poziomu wiekowego kryteria przydziału nagród, z możliwością rozróżniania szkół ogólnokształcących i zawodowych.
22. Regionalne Komitety Organizacyjne rozpatrują odwołania dotyczące wyników, o ile odwołania zostały złożone przed 7 czerwca roku, w którym przeprowadzono Konkurs. Karty odpowiedzi przechowywane są przez Komitet Organizacyjny Konkursu do dnia 24 czerwca roku, w którym przeprowadzono Konkurs i po tym terminie odwołania uczestników Konkursu nie będą rozpatrywane.
23. Komitet Organizacyjny Konkursu lub Regionalny Komitet Organizacyjny przed ogłoszeniem wyników Konkursu ma prawo do dyskwalifikacji uczniów w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników. W uzasadnionych przypadkach lub na wniosek Komitetu Organizacyjnego Konkursu może zostać przeprowadzony dodatkowy test kontrolny. Odmowa udziału w teście kontrolnym jest równoznaczna z dyskwalifikacją. Regionalny Komitet Organizacyjny przedstawia dyrektorowi szkoły powody, dla których podjęta została decyzja o dyskwalifikacji lub o przeprowadzeniu testu kontrolnego.

Kangur 2012

Strona konkursu zawierająca m.in. przykładowe zadania: http://www.kangur-mat.pl

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur 2012 dla uczniów klas II-VI odbył się 15 marca 2012r.

Przedziały punktowy do wyznaczenia dyplomów w MKM Kangur 2012

       
  LAUREAT BDB WYRÓŻNIENIE
Żaczek [105] (105;95] (95;73,75]
M1 [120 ; 115] (115;95,75] (95,75;71]
M2 [120] (120;110] (110;85]
B1 [150;140] (140;120] (120;91]
B2 [150;147] (147;136,25] (136,25;110]
K1 [150;130] (130;112,50] (112,50;85]
K2 [150;141] (141;120] (120;97]
J1 [150;133] (133;104,75] (104,75;97]
J2 [150;142] (142;115] (115;85,75]
S1 [150;130] (130;100] (100;78]
S2 [150;142] (142;114,75] (114,75;80,25]

Proszę zwrócić uwagę na zmiany w regulaminie konkursu.

Uwaga!
Uczniowie klas drugich należą do grupy Żaczek.

Każdy uczestnik otrzymał nagrodę uczestnictwa. Jest nią Łamigłówka przestrzenna z grupy Radosnych Sześcianów.

Instrukcja obsługi

 

Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży

Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży odbyły się 30 marca 2012r. Konkurs organizowany był w ramach Projektu MATEMATYKA INNEGO WYMIARU przez Firmę Elitmat.

Zadania konkursowe były przygotowane dla każdej klasy oddzielnie. Każdy zestaw zawierał 20 zadań testowych wielokrotnego wyboru, w których zarówno część lub wszystkie odpowiedzi mogły być poprawne, ale także mogło w ogóle nie być poprawnych odpowiedzi. Za każdą poprawną odpowiedź można było zdobyć 1 punkt, a za niepoprawną stracić 1 punkt.

Autor projektu zakłada, że "celem projektu jest podniesienie poziomu i jakości nauczania matematyki w Polsce. Organizacja MATEMATYCZNYCH MISTRZOSTW POLSKI ma pozwolić wskazać i nagrodzić najzdolniejszych uczniów w powiatach, województwach i kraju. Jednak dla uczniów największą korzyścią nie będą nagrody czy medale zdobywane w Mistrzostwach, ale wiedza i umiejętność rozwiązywania problemów, które pozwolą odnosić prawdziwe sukcesy w dorosłym życiu." 1) Do uczestnictwa w projekcie zaproszono Uczniów szkół podstawowych (klasy 2-6), gimnazjów i szkół średnich.

Dla laureatów szkół podstawowych Matematycznych Mistrzostw Polski przewidziane są cenne nagrody w postaci sprzętu elektronicznego, książek i programów multimedialnych, a za zdobycie wysokich miejsc w klasyfikacjach powiatowych, wojewódzkich i krajowych będą przyznawane również medale i dyplomy.

Każdy uczeń otrzymał od organizatora Zbiór zadań i własne konto na portalu ELITMAT SPACE, na którym mógł rozwiązywać łamigłówki, grać w gry strategiczne i logiczne, zdobywać nowe umiejętności (zakładki: "Zadania", "Gry", "Animacje", "Plansze interaktywne" ) oraz komunikować się z rówieśnikami i nauczycielami.

Środki na organizację projektu pochodzą z UE.

1) www.matematykainnegowymiaru.pl

Zadania przygotowujące do konkursu znajdują się na stronie www.matematykainnegowymiaru.pl Otrzymane od organizatora kody proszę wykorzystać w Strefie ucznia na podanej stronie.
Przykładowe testy wielokrotnego wyboru dla klas 4, 5 i 6 można też znaleźć na stronie konkursu Olimpus.